[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูล/รายงานผล
 

 

Facebook fanpage

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  
addprb  
 

ดาวน์โหลดพรบ./ระเบียบต่างๆ
 
1.พรบ.เทศบาล-2496-ถึงปัจจุบัน.....
2.พรบ.เทศบาล-ฉบับที่-13....
3.พรบ.กระจายอำนาจ2542....
4.พรบ.การจัดทำแผนพัฒนา-พ.ศ.2548....
5.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542....
6.พรบ.การสาธารณสุข-พ.ศ.2535....
7.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร-2540....
8.พรบ.ความผิดทางละเมิด-2539....
9.พรบ.ปฏิบัติทางการปกครอง-พ.ศ.2539.....
10.พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-พ.ศ.-2550.....
11.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2542....
12.ระเบียบค่าเช่าบ้าน-ฉบับที่-2-ปี-51.....
13.ระเบียบงานสารบรรณ-2536.....
14.ระเบียบงานสารบรรณ-2548-ฉบับที่-2.....
15.ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา-2548.....
16.ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการประชุมสภา-2547....
17.ระเบียบ-มท.-ว่าด้วยการพัสดุ-พ.ศ.2535-ถึง-ฉบับที่-9-พ.ศ.2553....
18.ระเบียบ-มท.-ว่าด้วยการลาของ-ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น-ปี-2547....
19.ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน-2547.....
20.ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน-2548-ฉบับที่-2....
21.ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณของ-อปท.2541....
22.ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณของ-อปท.2542-ฉบับที่-2....
23.ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณของ-อปท.2543-ฉบับที่-3....